ધીરજનાં ફળ મીઠા હોય છે.

ધીરજનાં ફળ મીઠા હોય છે.

Share with:


દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં ઉતાર-ચઢાવ આવતા હોય છે. જે કાલે હતું તે આજે નથી અને આજે તે પીએન આવતી કાલે નહીં રહે. આથી સારા કે ખરાબ દરેક સમયમાં ધીરજ અને સંયમ રાખો.

Share with:


જન જાગૃતિ