ગુજરાતમાં 2020ની તુલનામાં વધુ લોકોએ ગરીબી રેખા હેઠળનું મફત અનાજ લીધું

ગુજરાતમાં 2020ની તુલનામાં વધુ લોકોએ ગરીબી રેખા હેઠળનું મફત અનાજ લીધું

Share with:


કોરોનાની પહેલી વેવમાં 3 કરોડ તથા બીજી વેવમાં 3. 4 કરોડે લોકોઅે ગરીબી રેખા હેઠળનું મફત અનાજ લીધું.ગરીબ લોકોને દર મહિને 5 કિલો અનાજ અપાય છે, અેમાં 3.5 કિલો ઘઉં તથા 1.5 કિલો ચોખા સામેલ.ગરીબોને નવેમ્બર સુધી સહાય વધારવામાં આવી હતી

Share with:


ગુજરાતની નવાજુની