પ્રભુની કૃપા છે તો પળેપળ ઉમંગ છે

પ્રભુની કૃપા છે તો પળેપળ ઉમંગ છે

Share with:


આપણાં જીવનમાં જ્યારે પ્રભુની કૃપા હોય ત્યારે જીવનની દરેક ક્ષણમા ઉત્સાહ અને ઉમંગ વ્યાપી જાય છે.આપ સૌના પર પ્રભુની કૃપા બની રહે.

Share with:


ધર્મ ભક્તિ