જિંદગીને સમજવી ખૂબ અઘરી છે.

જિંદગીને સમજવી ખૂબ અઘરી છે.

Share with:


આપણાં જીવનમાં જે કોઈ સંબંધો છે તેને સમજવા ખૂબ અઘરા હોય છે.આપણે ધારએ શું અને થાય શું તેનું નામ જિંદગી.

Share with:


જન જાગૃતિ