જીવનમાં સુખ અને દુ:ખ કર્મને આધીન છે.

જીવનમાં સુખ અને દુ:ખ કર્મને આધીન છે.

Share with:


દરેક વ્યક્તિને જીવનમાં સુખ અને દુખ આવતું હોય છે જે આપના કર્મોને આધીન હોય છે.જોકે અમુક સુખ અને દુ:ખ આપના વ્યહવાર અને વર્તનને કારણે પણ આવતા હોય છે. જો આ બાબતનું આપણે દયાના રાખીશું તો ચોક્કસ ફાયદો થશે.

Share with:


જન જાગૃતિ