દુઃખ દૂર કરવાનો ઉપાય

દુઃખ દૂર કરવાનો ઉપાય

Share with:


દરેક વ્યક્તિને જીવનમાં સુખ જોઈએ છે પરંતુ પોતે ક્યાં કારણોસર દુઃખી છે તેનો વિચાર કરતો નથી. જે વ્યક્તિને આની સમાજ આવી જાય છે તે સુખને પામે છે.બાકી બધાને દુઃખ ભોગવવાનો વારો આવે છે.

Share with:


જન જાગૃતિ